Smluvní podmínky a pravidla Wishlistie

  1. Poskytovatelem služby je Wishlistie.com (dále jen „Poskytovatel“).
  2. Uživatelem se rozumí osoba, která používáním Wishlistie vyslovuje souhlas s těmito Smluvními podmínkami a pravidly, a zavazuje se tyto Smluvní podmínky a pravidla respektovat (dále jen „Uživatel“).
  3. Okamžikem zahájení užívání Wishlistie je založen smluvní vztah mezi Uživatelem a Poskytovatelem, který se řídí těmito Smluvními podmínkami a pravidly. Zahájením užívání se rozumí faktické užívání Wishlistie nezávisle na tom, jestli k němu dochází po úspěšné registraci, nebo bez registrace.
  4. Na registraci do Wishlistie není právní nárok. Poskytovatel může bez náhrady ukončit členství Uživatele, smazat uživatelský profil a jakýkoli obsah či údaj, který Uživatel publikoval na Wishlistie. Poskytovatel může Uživateli zakázat přístup a využívání Wishlistie, a to z jakéhokoliv důvodu či bez udání důvodu, kdykoliv dle vlastního uvážení s předchozím či bez předchozího upozornění.
  5. Pokud Uživatel nesouhlasí s těmito Smluvními podmínkami a pravidly, je povinen se užívání Wishlistie zdržet.

Uživatelský účet na Wishlistie

Uživatelský účet (dále jen „Účet“) vzniká úspěšně provedenou registrací na serveru Wishlistie.cz, během které Uživatel vložil všechny povinné parametry, kterými jsou:

Užíváním Wishlistie Uživatel souhlasí s tím, že uživatelské jméno z registrace bude standardně zveřejněné ostatním Uživatelům Wishlistie. Další údaje a součásti uživatelského profilu ve Wishlistie může Uživatel zveřejnit nebo skrýt dle svého uvážení.

Uživatel může vytvořit vlastní Účet, nebo mu může být Účet přidělen administrátorem. Pokud Uživatel používá Účet přidělený administrátorem, mohou se na něj vztahovat jiné nebo dodatečné podmínky a administrátor může mít k takovému účtu přístup nebo může mít možnost jej zrušit.

Přihlašovací údaje do Účtu sestávají z uživatelského jména a hesla. Uživatelským jménem je platná emailová adresa v celém znění. Heslo si uživatel vybírá sám. Následovně je možné takto přidělené heslo kdykoli změnit na k tomu určené stránce.

Uživatel je povinen zajistit důvěrnost svých přihlašovacích údajů pro přístup do Wishlistie (uživatelské jméno a heslo), a zejména tímto souhlasí s tím, že tyto údaje nesdělí žádné třetí osobě. Uživatel si je vědom, že v případě poskytnutí těchto údajů třetí osobě nese plnou odpovědnost za škodu, která tímto případným zneužitím údajů vznikla. Pokud uživatel zjistí zneužití svých identifikačních údajů a hesel jakoukoli třetí osobou, okamžitě to sdělí Poskytovateli.

Používáním Wishlistie souhlasí Uživatel se zasláním potvrzovacího e-mailu v případě ztráty hesla.

Uživatelovi může mít neomezené účtů.

Provozní podmínky, práva a povinnosti Poskytovatele

Poskytovatel zajistí na základě souhlasu s těmito Smluvními podmínkami a pravidly pro Uživatele:

Poskytovatel negarantuje 100% dostupnost a funkčnost provozovaného systému Poskytovatele.

Při zajišťování provozu služeb poskytovatelem může dojít k výpadku služeb poskytovaných na základě souhlasu s těmito podmínkami, případně ke ztrátě dat na používaném zařízení. Poskytovatel provádí pravidelné zálohování dat Uživatelů, ale za případnou ztrátu dat nenese žádnou odpovědnost. Poskytovatel rovněž nemůže zaručit, že nedojde ke ztrátě interní pošty nebo obsahu profilů jednotlivých Uživatelů. Uživatel využívá systém Poskytovatele plně na své vlastní riziko. Svobodným rozhodnutím Uživatele systém používat, Uživateli nevznikají žádná práva, nároky nebo záruky ve vztahu k Poskytovateli.

Možná opatření Poskytovatele

Při porušení Smluvních podmínek a pravidel Wishlistie, při provozování zakázaných aktivit, publikování zakázaného obsahu, nebo při nevhodném či neslušném chování, může Poskytovatel přistoupit k následujícím opatřením:

Uživatel nemá nárok na vrácení jakýchkoli poplatků, ať už se jedná o poplatky za VIP členství nebo za ostatní placené služby v rámci Wishlistie (např. zviditelňování). Dobité kredity jsou smazány spolu s Účtem a není možné žádat náhradu.

Pokyny administračního týmu jsou nadřazeny smluvním podmínkám a pravidlům Wishlistie. 

Práva a povinnosti Uživatele

Uživatel používáním Wishlistie souhlasí s těmito Smluvními podmínkami a pravidly, přičemž se zavazuje respektovat především následující:

Zakázané aktivity na Wishlistie

Zakázaný obsah na Wishlistie

V případě, že se Uživatel dopustí jednání vyjmenovaného v předchozích odstavcích s výčtem zakázaných aktivit a obsahu (bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele), odpovídá za škodu, která poskytovateli v souvislosti s takovýmto porušením podmínek vznikla.

Ochrana osobních údajů

Použitím Wishlistie poskytuje Uživatel Poskytovatelovi osobní údaje za účelem poskytování služeb zmíněných v úvodu tohoto dokumentu. Uděluje tímto Provozovateli svůj výslovný souhlas v souladu s ust. § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, se zpracováním poskytnutých osobních údajů. Uživatel souhlasí se skutečností, že jím poskytnuté osobní údaje mohou být v rámci služby Wishlistie zveřejněny a zpřístupněny předem neomezenému okruhu osob. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje Uživatel Poskytovateli na dobu neurčitou a tento souhlas může být Uživatelem kdykoliv odvolán, a to formou doporučeného dopisu adresovaného do sídla Poskytovatele.

Poskytovatel se zavazuje, že s osobními údaji Uživatele bude nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.

Uživatelův obsah na Wishlistie a ochrana autorských práv

Práva k duševnímu vlastnictví obsahu vkládaného do Wishlistie zůstávají ve vlastnictví Uživatele, který obsah vkládá. Jinak řečeno, obsah Uživatele je stále jeho.

Pokud Uživatel nahraje nebo jinak odešle obsah do Wishlistie nebo přidružených služeb, poskytujete Poskytovateli (a subjektům, se kterými Poskytovatel spolupracuje) celosvětově platnou licenci k užití, hostování, uchovávání, reprodukování, upravení, vytvoření odvozených děl, komunikaci, publikování, provozování a zobrazování na veřejnosti a distribuci takového obsahu. Práva, která touto licencí Uživatel uděluje, jsou užita za účelem provozování, propagace a vylepšování stávajících služeb a vývoj nových služeb. Licence přetrvává i poté, co Uživatel přestane služby Wishlistie používat. Každý Uživatel je povinen se ujistit, že při odesílání obsahu do Wishlistie disponuje příslušnými právy k udělení výše uvedené licence.

Pokud Uživatel odesílá svůj názor nebo návrh na vylepšení služeb, může Poskytovatel takový názor či návrh využít, aniž by vůči Uživatelovi vznikl jakýkoli závazek.

V případě, je-li obsahem vkládaným Uživatelem do Wishlistie autorské dílo, souhlasí Uživatel tímto s jeho šířením prostřednictvím sítě Internet. Veškeré šíření autorských děl Uživatelem podléhá souhlasu jejich autorů a nedostatek takovéhoto souhlasu je porušením těchto Smluvních podmínek a pravidel. Poskytovatel si vyhrazuje odpovědnost za překročení takovýchto práv Uživateli v rozporu s těmito Smluvními podmínkami a pravidly. V případě oznámení o údajném porušení autorských práv a v případě ukončování platnosti účtů Uživatelů, kteří opakovaně porušují autorská práva, postupuje Poskytovatel v souladu s platným právním řádem České republiky.

Použitím služby Wishlistie souhlasí Uživatel s možností použití jím vkládaného obsahu taktéž v mobilních aplikacích.

Odpovědnost Poskytovatele za poskytované služby

Poskytovatel poskytuje Wishlistie na úrovni znalostí a péče, které jsou přiměřené v daném obchodním odvětví.

Poskytovatel ani jeho dodavatelé či distributoři neuvádějí v souvislosti s Wishlistie žádné jiné konkrétní sliby než ty, které jsou výslovně uvedeny v těchto Smluvních podmínkách a pravidlech nebo v dodatečných podmínkách. V souvislosti s obsahem Wishlistie a obsahem třetích stran, s konkrétními funkcemi Wishlistie, s jejich spolehlivostí, dostupností ani s jejich schopností uspokojit potřeby Uživatele se Poskytovatel k ničemu nezavazuje. Služby poskytuje Poskytovatel „tak, jak jsou“, včetně služeb týkajících se dobíjení kreditů a plateb poskytovaných třetími stranami.

Poskytovatel ani jeho dodavatelé či distributoři nenese jakoukoliv odpovědnost za ušlý zisk, ztrátu tržeb, ztrátu dat, finanční ztráty ani za nepřímé, zvláštní, následné či exemplární škody nebo za náhradu škody se sankční funkcí.

Poskytovatel v souladu s ustanovením § 3, 4 a 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, zásadně neodpovídá za obsah umísťovaný do Wishlistie Uživatelem.

Uživatel se zavazuje odškodnit Poskytovatele za veškerou újmu, která mu vznikne v důsledku zaviněného porušení ustanovení těchto Smluvních podmínek a pravidel Uživatelem.

Jestliže Wishlistie používá Uživatel pro osobní účely, žádná část těchto podmínek ani žádné dodatečné podmínky neomezují zákonná práva spotřebitele, která Uživateli nelze prostřednictvím smluvních ujednání odepřít.

Poskytovatel je oprávněn i bez souhlasu Uživatele a bez předchozího oznámení Wishlistie upravovat nebo vylepšovat. Může průběžně přidávat či odebírat funkce a také může pozastavit či ukončit celou službu. Jestliže určitou službu přestane Poskytovatel poskytovat, zašle Uživatelovi s předstihem upozornění a umožní mu získat z dané služby příslušné informace, bude-li takový postup možný a účelný.

Používání Wishlistie firmami

Pokud služby používá Uživatel v zastoupení firmy, pak tato firma souhlasí s těmito podmínkami. Wishlistie.com, její představitele, zástupce a zaměstnance odškodní firma za jakékoli nároky, soudní řízení a žaloby vyplývající nebo související s používáním služeb nebo porušením těchto smluvních podmínek včetně odpovědnosti a výdajů vzešlých z veškerých nároků, ztrát, náhrad škod, žalob, soudních řízení, rozsudků, výdajů za soudní řízení a nákladů na právní zastoupení.

Informace o těchto Smluvních podmínkách a pravidlech

Každý z Uživatelů, který neprovedl registraci je povinen se před zahájením užívání Wishlistie seznámit s těmito Smluvními podmínkami a pravidly a vyjádřit s nimi svůj souhlas. Souhlas lze vyjádřit buď přímo zaškrtnutím pole vyjadřujícího souhlas se zněním těchto Smluvních podmínek a pravidel, nebo fakticky tím, že Uživatel začne Wishlistie používat. Pokud Uživatel s těmito Smluvními podmínkami a pravidly nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Wishlistie.

Poskytovatel je oprávněn kdykoli změnit obsah těchto Smluvních podmínek a pravidel. Změnu sdělí Poskytovatel Uživateli a umožní mu se s těmito změnami seznámit. Jakékoliv změny těchto Smluvních podmínek a pravidel nabývají účinnosti dnem zveřejnění těchto podmínek na serveru Wishlistie.

Veškerá komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem může být uskutečňována buď e-mailem (v případě Poskytovatele doručením na e-mailovou adresu moc.eitsilhsiw@ofni a v případě Uživatele na e-mailovou adresu uvedenou při registraci). Poskytovatel může směrem k Uživateli komunikovat také formou zveřejnění určitého sdělení prostřednictvím k tomuto účelu určenému prostoru v rámci Wishlistie. Při použití některého ze shora uvedených způsobů komunikace se má za to, že byla zachována písemná forma.

Tyto Smluvní podmínky a pravidla řídí smluvní vztah mezi Uživatelem a Poskytovatelem, neudělují práva žádným třetím stranám.

Jestliže tyto Smluvní podmínky a pravidla nebude Uživatel splňovat a Poskytovatel nebude okamžitě jednat, neznamená to, že by se vzdával jakýchkoli práv, která mu případně náleží (jako například právo dále v budoucnu jednat).

Pokud vyjde najevo, že určité ustanovení není vynutitelné, nebude mít tato skutečnost vliv na žádné jiné ustanovení.

Toto znění Smluvních podmínek a pravidel nabývá účinnosti dne 1. 5. 2013.

líbí se mi to!

Narazili jste na věc, kterou byste chtěli mít? Máte nesplněná přání? Ptají se Vás ostatní, co byste si přáli za dárek?

přeju si to!

Vytvořte si seznam přání. Klidně i několik podle tématu (vánoční, narozeninový, svatební a další). Můžete do nich rovnou vložit odkaz, kde se dá dárek sehnat.

nasdílím to!

Pošlete rodině, přátelům a známým odkaz na Váš seznam přání. Budou se tam moci inspirovat a pokud Vám nějaký dárek ze seznamu koupí, mohou ho označit jako pořízený. Nikdy se Vám už nestane, že dostanete dva stejné dárky!